Oferim servei a entitats, administracions públiques i empreses privades de tot el país amb els que hem rebut diversos reconeixements des del 2007. Creiem en una activitat empresarial professional i competitiva que ajudi a créixer els nostres clients i, alhora, integri a persones en risc d'exclusió social o en situació de vulnerabilitat al sector laboral.

Donem compliment a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicant la informació requerida per les nostres entitats i impulsant mecanismes interns de participació i ètica.

Els nostres òrgans de govern

CONSELL RECTOR D’ÀURIA COOPERATIVA

José López Sánchez (President)
Alba Nieto Quirantes (Vicepresidenta)
Carles Belmonte Ferrer (Tresorer)

Sonia Fernández Moreno (Secretària)
Juan Morales Sánchez (Vocal)
Frederic Sánchez Sabaté (Vocal)

Humbert Riba Pineda (Vocal)
Assumpció Gumà Climent (Vocal)
Marta Brunet Pàmies (Vocal)

PATRONAT D’ÀURIA FUNDACIÓ

José López Sánchez (President)
Alba Nieto Quirantes (Vicepresidenta)
Humbert Riba Pineda (Tresorer)

Assumpció Gumà Climent (Vocal)
Marta Brunet Pàmies (Vocal)
Gemma Cubí Guim (Vocal)

Sandra De la Iglesia Colet (Vocal)
Enric Morist Guell (Vocal)

PATRONAT FUNDACIÓ AURIAFIL

Sra. Maria Pilar Salat Agramunt (Presidenta)
Sr. Josep Mas Vilanova (Secretari)
Sra. Marta Pelfort Gleyal (Tresorera)
Sr. Miquel Canet Sabaté (Vocal)

Sr. Pedro Galán García (Vocal)
Sr. Maria Marta Mateu Serra (Vocal)
Sr. Eduard Rivas i Mateo – Alcalde d’Esparreguera (Vocal)
Sr. Miquel Solà i Navarro – Alcalde de Collbató (Vocal)

Sr. Jesús Navarro i Rodríguez – Alcalde d’Abrera (Vocal)
Sr. Miquel Riera Rey – Alcalde d’Olesa de Montserrat (Vocal)
Sr. Enric Carbonell Jorba- Alcalde de Sant Esteve de Sesrovires (Vocal)

Data de la darrera actualització de la informació publicada: 24 de novembre de 2023

Portal de transparència d’Àuria

Consulta aquí la informació institucional, organitzativa, econòmica i administrativa de les nostres entitats:
ÀURIA COOPERATIVA

L’objecte de la societat cooperativa és la inserció plena a la societat de persones amb discapacitat o disminució psíquica de forma prioritària, així com tota mena de persones amb problemes d’integració social i laboral: persones amb discapacitat o disminució física, sensorial, plurideficients, persones amb malaltia mental, persones aturades de llarga durada… ho farà per mitja de la creació de llocs de treball o facilitant la integració laboral a altres empreses, creant alhora tota mena de serveis de suport i seguiment a fi d’aconseguir el màxim desenvolupament de la seva personalitat, economia i autonomia social, perquè plegats puguin arribar a gaudir d’una veritable igualtat d’oportunitats.

• Activitats industrials
• Jardineria
• Manteniment vial i conservació d’infraestructures
• Serveis de manteniment de neteja
• Manteniment urbà
• Mobiliari per esdeveniments
• Serveis de rehabilitació de la construcció

• En relació a la forma jurídica de cooperativa

Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.
Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.

• En relació al centre especial de treball

Real Decret 469/2006, del 21 d’ Abril, per el que es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social del CET.
Real Decret 290/2004, del 20 de febrer, per el que es regulen els enclavaments laborals com mesura de foment d’ocupació de les persones amb discapacitat.
Real Decret 2273/1985, del 4 de desembre, per el que s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits a l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’Abril, d’integració social del discapacitat.


• En relació a la política de persones

Reglament de Règim Intern (PDF adjunto: 05-RRIaprovatassembleaCooperativa)
Neteja d’edificis i local de Catalunya codi 79002415012005

• Albert Piñol – Gerent
• Montse Rodriguez – Responsable Econòmico-financera
• Marta Pelfort – Responsable Qualitat, Medi Ambient i Prevenció
• Jordi García – Responsable De Serveis
• Carles Enrich – Responsable Serveis Industrials
• David Huerta – Responsable De Producció
• Dulis Alarcon – Responsable I+D

FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA està constituïda com a Fundació Privada.
Els seus fins queden detallats en l’ article 7 dels seus estatuts, essent:
• L’atenció, assistència, promoció de l’autonomia personal, social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes de salut mental, procedents preferentment, de Taller Àuria SCCL., i/o d’altres entitats vinculades, de la comarca de l’Anoia i Catalunya.
• El suport i atenció als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes derivats de la malaltia mental que són atesos per la Fundació.
• La promoció i foment d’habitatges per a persones en situació de discapacitat i/o dependència, així com la promoció d’activitats d’oci i esbarjo i la seva integració social.
• La recerca, investigació i innovació en projectes, activitats i metodologies accessibles orientades a la millora en la consecució de drets, igualtat d’oportunitats, i qualitat de vida de les persones en situació de discapacitat i/o dependència.
• La realització de tot tipus d’activitats, serveis i programes així com la creació d’entitats quan s’escaigui, per la promoció i defensa dels drets de les persones en situació de discapacitat.
• La sensibilització de la societat i l’Administració pública per tal de contribuir a millorar les condicions dels entorns vitals i comunitaris de les persones en totes aquelles dimensions que facilitin la seva autonomia i participació.
• L’impuls iniciatives d’economia social que permetin contribuir a la realització dels fins, d’acord amb el compromís amb la sostenibilitat global que té la Fundació.

• Itinerari socio laboral
• Itinerari vida a la comunitat
• Itinerari vellesa activa
• Itinerari benestar
• Vida independent
Altres.

Segons la nostra forma jurídica
• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya
• Acord del 20 de novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per la realització d’inversions temporals
• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge


Relacionada amb la nostra missió
• Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials
• Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials
• Decret 142/2010, d’11 d’Octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011
• Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials
• Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996
Com a agencia de col·locació
• Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regules les Agències de Col·locació


En relació a la política de persones
Reglament de Règim Intern

• Gerència – Albert Piñol
• Adjunta Direcció – Alícia Marina Guerrero
• Ètica I Bon Govern – Marta Segura
• Directora Serveis Diürns – Meri Llorach
• Directora Serveis Habitatge – Marta Ventura
• Directora Orientació Laboral – Elisenda Mora
• Director Centre Josep Orgué – Arnau Castells
• Directora Innovació – Maria Jimenez
• Directora Serveis Complementaris – Laura Coral
• Directora Equip Social I Jurídic – Lis Muñoz
• Responsable Econòmic-Financer – Montse Rodriguez
• Responsable Qualitat I Milora – Marta Pelfort
• Responsable Manteniment I Sistemes – Dulis Alarcon
• Responsable Comunicació – Joan Marc Claramunt

Àuria Fil està constituïda com a Fundació Privada. Els seus fins queden detallats en
l’article 7 dels seus estatuts, essent:

• Oferir oportunitats de treball a les persones en situació o risc d’exclusió social i laboral, procedents prioritàriament de l’àmbit territorial del Baix Llobregat Nord, de Catalunya i de l’àmbit d’actuació.

• Crear noves activitats empresarials d’economia social i consolidar o reforçar aquelles altres activitats empresarials del territori que opten per formules d’empresa inclusiva.

• Enfortir l’apoderament per a l’ocupació i la inclusió de les persones amb especials dificultats., tot assessorant, formant i acompanyant tant en processos de recerca de feina com d’inserció laboral.

• Suport i atenció als familiars de les persones en situació o risc d’exclusió social i laboral que són treballadors o usuaris de la Fundació.

• Activar la participació empresarial i ciutadana en la creació i consolidació d’oportunitats laborals per a persones amb especials dificultats d’ocupació, tot afavorint el dinamisme econòmic del territori.

• Aportar cohesió social i qualitat de vida al conjunt dels territoris d’actuació des de la realització de tot tipus d’activitats, serveis i programes així com la creació d’entitats quan s’escaigui, per la promoció i defensa dels drets de les persones en situació de discapacitat, en tots aquells àmbits que reconeix la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; entre els quals considerem prioritaris; salut, educació, treball, llar, habilitació i rehabilitació, accessibilitat, oci, cultura i vida en la comunitat.

• La sensibilització de la societat i l’Administració pública per tal de contribuir a millorar les condicions dels entorns vitals i comunitaris de les persones en totes aquelles dimensions que facilitin la seva autonomia i participació.

• Contribuir a la innovació mitjançant projectes, activitats i metodologies orientades al desenvolupament de la economia social.

• Jardineria
• Manteniment vial i conservació d’infraestructures
• Serveis de manteniment de neteja
• Manteniment urbà
• Mobiliari per esdeveniments
• Serveis de rehabilitació de la construcció
• Gestió deixalleries

Segons la nostra forma jurídica
• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya
• Acord del 20 de novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per la realització d’inversions temporals
• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

En relació a la nostra missió
• Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

En relació al centre especial de treball
• Reial Decret 469/2006, del 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajust personal i social dels CET.
• Reial Decret 290/2004, del 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.
• Reial Decret 2273/1985, del 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid.

En relació a la política de persones
• Conveni Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya codi 79000805011995
• Centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya codi 79001565011999
• Neteja d’edificis i locals de Catalunya codi 79002415012005

• Jordi Minguito- Direcció Fundació Àuriafil
• Marta Pelfort – Responsable Qualitat, Medi Ambient I Prevenció
• Dídac Tort – Responsable Econòmic-Financer I Innovació

Àuria Fil està constituïda com a Fundació Privada. Els seus fins queden detallats en
l’article 7 dels seus estatuts, essent:

• Oferir oportunitats de treball a les persones en situació o risc d’exclusió social i laboral, procedents prioritàriament de l’àmbit territorial del Baix Llobregat Nord, de Catalunya i de l’àmbit d’actuació.

• Crear noves activitats empresarials d’economia social i consolidar o reforçar aquelles altres activitats empresarials del territori que opten per formules d’empresa inclusiva.

• Enfortir l’apoderament per a l’ocupació i la inclusió de les persones amb especials dificultats., tot assessorant, formant i acompanyant tant en processos de recerca de feina com d’inserció laboral.

• Suport i atenció als familiars de les persones en situació o risc d’exclusió social i laboral que són treballadors o usuaris de la Fundació.

• Activar la participació empresarial i ciutadana en la creació i consolidació d’oportunitats laborals per a persones amb especials dificultats d’ocupació, tot afavorint el dinamisme econòmic del territori.

• Aportar cohesió social i qualitat de vida al conjunt dels territoris d’actuació des de la realització de tot tipus d’activitats, serveis i programes així com la creació d’entitats quan s’escaigui, per la promoció i defensa dels drets de les persones en situació de discapacitat, en tots aquells àmbits que reconeix la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; entre els quals considerem prioritaris; salut, educació, treball, llar, habilitació i rehabilitació, accessibilitat, oci, cultura i vida en la comunitat.

• La sensibilització de la societat i l’Administració pública per tal de contribuir a millorar les condicions dels entorns vitals i comunitaris de les persones en totes aquelles dimensions que facilitin la seva autonomia i participació.

• Contribuir a la innovació mitjançant projectes, activitats i metodologies orientades al desenvolupament de la economia social.

RESULTATS
858 professionals

Àuria s’articula a través dels equips que conformen Àuria Cooperativa, Àuria Fundació, AuriaFil, Àuria Inserció i les cooperatives associades com Moltacte, així com les diferents UTE’s.

CONEIX TOTS ELS RESULTATS
RESULTATS
13M d’ingressos anuals

Treballem per generar i promoure noves oportunitats laborals i vitals que ens ajudin a construir futurs.

CONEIX TOTS ELS RESULTATS
RESULTATS
150 km de carreteres revisats

El departament d’Obres i Serveis d’Àuria disposa d’una flota de més de 40 vehicles i maquinària pesant que, diàriament, treballa al territori, arranjant i fent el manteniment de carreteres, vorals i camins.

CONEIX TOTS ELS RESULTATS
RESULTATS
1.800 persones de base social

Comptem amb una base social de més de 1.800 persones que participen i contribueixen a la transformació social i a la inclusió.

CONEIX TOTS ELS RESULTATS
RESULTATS
69,6% menys d’emissions anuals de CO2

Des de l’any 2017 a Àuria hem reduït un 69,6% les emissions anuals de CO2, minimitzant la nostre petjada ecològica i mantenint un ferm compromís amb el clima i la preservació del planeta.

CONEIX TOTS ELS RESULTATS
CatalunyaMadridPamplonaMarbella
PROJECTES ESTRATÈGICS
Model Àuria
Treballem per garantir la vida digna de les persones.

El Model Àuria és una proposta d’inclusió sociolaboral per a una vida independent.
LA NOSTRA MANERA DE FER

RETORN A LA SOCIETAT

El nostre compromís és el present.

Utilitzant la metodologia de Retorn Social de les Inversions (SROI) obtenim dades objectives:

Per cada 1 euro invertit a AuriaFil genera entre 3,66 i 4,49 euros en retorns econòmics, socials i ambientals.

Cada dia som més els que apostem per un model d’empresa responsable amb el present de la societat i amb el futur del nostre planeta. Junts, construïm futurs.

Com retorna la inversió?

  • Promovem autonomia personal
  • Les persones treballadores i les seves famílies son menys dependents de serveis públics socials.
  • Les persones que treballen a AuriaFil reben salaris dignes.
  • L’autonomia familiar dels treballadors i treballadores millora la seva qualitat de vida.
retorn-societat

Les persones treballadores del CEE compten, per a garantir una integració laboral, social i cultural, amb el suport i acompanyament de l’equip multidisciplinari especialitzat, l’EMS. Un equip que vetlla pel benestar, la salut, l’acompanyament i el suport familiar, la capacitació professional amb un pla d’accions individualitzat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de cada persona amb discapacitat i especials dificultats.

Notícies