Àuria Fundació és una entitat que està inclosa en les regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002 de “règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge”, i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals.

Fins al 2014 les persones que realitzaven una donació a una fundació rebien el 25% del que aportaven, però amb la reforma fiscal del 2015, els percentatge a deduir s’han modificat.


Donacions realitzades per a particulars

Imports íntegres anuals inferiors als 150€. Com a contribuent de l’IRPF podràs deduir el 50% el 2015 i el 75% el 2016 de l’aportació que hagis fet fins als 150€ i el 27,5% de la resta de la teva aportació a la Fundació.La deducció aplicada no podrà excedir el 10% de la base imposable del període del contribuent. Per l’excés no es podrà aplicar deducció.

Imports íntegres anuals superiors als 150 €Com a contribuent de l’IRPF podràs deduir el 50% de l’aportació que hagis fet a la Fundació durant el 2015.

Donacions realitzades per organitzacions o empreses

En el cas que la col·laboració sigui puntual es deduirà el 35% i el 40% a partir del 2016.
La base d’aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període. Tot i que l’excés es podrà aplicar en els períodes impositius que conclouen en els 10 anys immediats i successius.