Normativa aplicable

En relació a la forma jurídica de cooperativa

Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.
Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.

En relació al centre especial de treball

Real Decret 469/2006, del 21 d’ Abril, per el que es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social del CET.
Real Decret 290/2004, del 20 de febrer, per el que es regulen els enclavaments laborals com mesura de foment d’ocupació de les persones amb discapacitat.
Real Decret 2273/1985, del 4 de desembre, per el que s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits a l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’Abril, d’integració social del discapacitat.

En relació a la política de persones


D’acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Àuria dona compliment a la llei amb la publicació de la informació requerida per cadascuna de les entitats següents: