Segons la nostra forma jurídica
– Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya
– Acord del 20 de novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per la realització d’inversions temporals
– Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Relacionada amb la nostra missió
– Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials
– Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials
– Decret 142/2010, d’11 d’Octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011
– Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials
– Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996

Com a agencia de col·locació
– Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regules les Agències de Col·locació

En relació a la política de persones

D’acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Àuria dona compliment a la llei amb la publicació de la informació requerida per cadascuna de les entitats següents: