FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA està constituïda com a Fundació Privada. Els seus fins queden detallats en l’ article 7 dels seus estatuts, essent:

– L’atenció, assistència, promoció de l’autonomia personal, social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes de salut mental, procedents preferentment, de Taller Àuria SCCL., i/o d’altres entitats vinculades, de la comarca de l’Anoia i Catalunya.

– El suport i atenció als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes derivats de la malaltia mental que són atesos per la Fundació.

– La promoció i foment d’habitatges per a persones en situació de discapacitat i/o dependència, així com la promoció d’activitats d’oci i esbarjo i la seva integració social.

– La recerca, investigació i innovació en projectes, activitats i metodologies accessibles orientades a la millora en la consecució de drets, igualtat d’oportunitats, i qualitat de vida de les persones en situació de discapacitat i/o dependència.

– La realització de tot tipus d’activitats, serveis i programes així com la creació d’entitats quan s’escaigui, per la promoció i defensa dels drets de les persones en situació de discapacitat.

– La sensibilització de la societat i l’Administració pública per tal de contribuir a millorar les condicions dels entorns vitals i comunitaris de les persones en totes aquelles dimensions que facilitin la seva autonomia i participació.

– L’impuls iniciatives d’economia social que permetin contribuir a la realització dels fins, d’acord amb el compromís amb la sostenibilitat global que té la Fundació.

D’acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Àuria dona compliment a la llei amb la publicació de la informació requerida per cadascuna de les entitats següents: