Àuria Fil està constituïda com a Fundació Privada. Els seus fins queden detallats en l’ article 7 dels seus estatuts, essent:

– Oferir oportunitats de treball a les persones en situació o risc d’exclusió social i laboral, procedents prioritàriament de l’àmbit territorial del Baix Llobregat Nord, de Catalunya i de l’àmbit d’actuació.

– Crear noves activitats empresarials d’economia social i consolidar o reforçar aquelles altres activitats empresarials del territori que opten per formules d’empresa inclusiva.

– Enfortir l’apoderament per a l’ocupació i la inclusió de les persones amb especials dificultats., tot assessorant, formant i acompanyant tant en processos de recerca de feina com d’inserció laboral.

– Suport i atenció als familiars de les persones en situació o risc d’exclusió social i laboral que són treballadors o usuaris de la Fundació.

– Activar la participació empresarial i ciutadana en la creació i consolidació d’oportunitats laborals per a persones amb especials dificultats d’ocupació, tot afavorint el dinamisme econòmic del territori.

– Aportar cohesió social i qualitat de vida al conjunt dels territoris d’actuació des de la realització de tot tipus d’activitats, serveis i programes així com la creació d’entitats quan s’escaigui, per la promoció i defensa dels drets de les persones en situació de discapacitat, en tots aquells àmbits que reconeix la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; entre els quals considerem prioritaris; salut, educació, treball, llar, habilitació i rehabilitació, accessibilitat, oci, cultura i vida en la comunitat.

– La sensibilització de la societat i l’Administració pública per tal de contribuir a millorar les condicions dels entorns vitals i comunitaris de les persones en totes aquelles dimensions que facilitin la seva autonomia i participació.

– Contribuir a la innovació mitjançant projectes, activitats i metodologies orientades al desenvolupament de la economia social.

D’acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Àuria dona compliment a la llei amb la publicació de la informació requerida per cadascuna de les entitats següents: