Normativa aplicable Àuria FIL

Normativa aplicable FIL

Segons la nostra forma jurídica
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya
- Acord del 20 de novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta de les entitats sense ànim de lucre per la realització d’inversions temporals
- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

En relació a la nostra missió
- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

En relació al centre especial de treball

Reial Decret 469/2006, del 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels CET.

Reial Decret 290/2004, del 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

Reial Decret 2273/1985, del 4 de desembre, pel qual s'aprova el reglament dels centres especials de treball definits en l'article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social del minusvàlid.

En relació a la política de persones
  • Conveni Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya codi 79000805011995
  • Centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya codi 79001565011999
  • Neteja d'edificis i locals de Catalunya codi 79002415012005

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, t’avisem que al navegar per aquest espai web acceptes expressament l’ús de cookies.